Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stacja Winiarska Sp. z o.o. z siedzibą w Więcławicach Dworskich pod adresem: ul. Dworska 24, 32-091 Więcławice Dworskie, NIP: 5130236330, REGON: 12299513200000, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000488629.

W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Dworska 24, 32-091 Więcławice Dworskie;

–mailowo na adres: …………………..

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Dane osobowe kandydatów do pracy:

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe pracowników Administratora

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych); wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowe jej wykonanie(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

Monitoring

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

[Rj1] 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in.: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), podmioty świadczące usługi płatności on-line oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Powierzenie nastąpi jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji przez wskazane wyżej podmioty usług.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

– wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

– przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do upływu ich przedawnienia;

– w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

– w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

– w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

– sprostowania danych;

– usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

– ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

– przenoszenia danych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

– cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

Dlatego, jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze Platformy Internetowej, jak również zbierania plików cookies.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


 [Rj1]w przypadku, gdy w punkcie sprzedaży jest monitoring